วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนแบบสะพาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายเหลือบ ถึงหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้งถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 สายบ้านนางเหลียว ถึงหนองม่วงตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 สายแยกบ้านตำรวจ ถึงที่ดินนายสมมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 สายหลังที่ดินจัดสรรทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อชุดสัญญาณไฟจราจรท้ายรถ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง 24 - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)