วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร คุ้มบ้านโนนสง่า จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมี่อยู่อาศัยของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ตะกร้ายังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อตะกร้ายังชีพ จำนวน 180 ชุด โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อยางล้อหลังรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน 88-7062 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง