วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินถม สายบ้านนายถาวร - บ้านนางน้อย บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางวรรณา - ไร่นางถนอม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 75 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เดือนกรกฎาคม จำนวน 8,778 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการชุดตรวจหาสารเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 356 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมใจ โปรดสูงเนิน - ทล.1056 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบดูดน้ำสุญญากาศรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง