องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์งานป้องกันและสาธารณภัย
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้
ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนตะแบง ถึง คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
คู่มือสำหรับประชาชน

สภาพทางสังคม
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ
            1.1    อาชีพ

                        ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

                         1. อาชีพทำไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ฯลฯ
                         2. อาชีพทำนา
                         3. อาชีพเลี้ยงสัตว์
                         4. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

           

             1.2   หน่วยธุรกิจ

                            - ปั๊มน้ำมัน และก๊าช                                2 แห่ง
                            - ปั๊มหลอด                                            1 แห่ง
                            - โรงงานอุตสาหกรรม                              1 แห่ง
                            - โรงสี                                                 4 แห่ง
                            - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก                                 6 แห่ง
                            - ฟาร์มหมู                                            1 แห่ง
                            - ฟาร์มวัว                                             1 แห่ง

 

 วัดและสำนักสงฆ์ มีจำนวน 14 แห่ง
ลำดับ
ชื่อศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
บ้าน
หมู่ที่
1
วัดใหม่จำปา
ห้วยวัด
1
2
วัดหนองตะไก้
หนองตะไก้
2
3
วัดกุดขมิ้น
กุดขมิ้น
3
4
วัดสองครเหนือ
สองคร
4
5
สำนักสงฆ์โนนสง่า
สองคร
4
6
วัดบ้านหนองแวง
หนองแวง
5
7
สำนักสงฆ์หนองม่วงตะวันออก
หนองแวง
5
8
วัดหนองพยอม
หนองพยอม
6
9
สำนักสงฆ์หนองยายเม้า
หนองพยอม
6
10
สำนักสงฆ์บ้านโสกจาน
โสกจาน
7
11
สำนักสงฆ์โนนตะแบง
โนนตะแบง
8
12
วัดจินตนาวราราม
สวนป่า
9
13
สำนักสงฆ์วัดป่า
สองครเหนือ
10
14
วัดหนองแสง
หนองแสง
12