องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
งานป้องกันและสาธารณภัย
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้
ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
ประกาศราคากลาง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
Competency ของบุคลากร
แนวทางการปฏิบัติราชการ
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองตะไก้
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
ยื่นเอกสารทำบัตรผู้พิการ
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

สภาพทางสังคม
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ
            1.1    อาชีพ

                        ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

                         1. อาชีพทำไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ฯลฯ
                         2. อาชีพทำนา
                         3. อาชีพเลี้ยงสัตว์
                         4. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

           

             1.2   หน่วยธุรกิจ

                            - ปั๊มน้ำมัน และก๊าช                                2 แห่ง
                            - ปั๊มหลอด                                            1 แห่ง
                            - โรงงานอุตสาหกรรม                              1 แห่ง
                            - โรงสี                                                 4 แห่ง
                            - ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก                                 6 แห่ง
                            - ฟาร์มหมู                                            1 แห่ง
                            - ฟาร์มวัว                                             1 แห่ง

 

 วัดและสำนักสงฆ์ มีจำนวน 14 แห่ง
ลำดับ
ชื่อศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
บ้าน
หมู่ที่
1
วัดใหม่จำปา
ห้วยวัด
1
2
วัดหนองตะไก้
หนองตะไก้
2
3
วัดกุดขมิ้น
กุดขมิ้น
3
4
วัดสองครเหนือ
สองคร
4
5
สำนักสงฆ์โนนสง่า
สองคร
4
6
วัดบ้านหนองแวง
หนองแวง
5
7
สำนักสงฆ์หนองม่วงตะวันออก
หนองแวง
5
8
วัดหนองพยอม
หนองพยอม
6
9
สำนักสงฆ์หนองยายเม้า
หนองพยอม
6
10
สำนักสงฆ์บ้านโสกจาน
โสกจาน
7
11
สำนักสงฆ์โนนตะแบง
โนนตะแบง
8
12
วัดจินตนาวราราม
สวนป่า
9
13
สำนักสงฆ์วัดป่า
สองครเหนือ
10
14
วัดหนองแสง
หนองแสง
12