องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
งานป้องกันและสาธารณภัย
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้
ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
ประกาศราคากลาง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
Competency ของบุคลากร
แนวทางการปฏิบัติราชการ
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองตะไก้
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สัญญาจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวปฏิบัติจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
ยื่นเอกสารทำบัตรผู้พิการ
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง
                             ตำบลหนองตะไก้    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสูงเนิน   
                            
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ
                            
20  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ             ติดต่อ    ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้                 ติดต่อ    ตำบลตะคุ   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก       ติดต่อ    ตำบลตะคุ   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก         ติดต่อ    ตำบลมะเกลือเก่า  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เนื้อที่

                        มีพื้นที่ประมาณ  116  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  72,500  ไร่


หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่(ตร.กม.)

พื้นที่(ไร่)

1

ห้วยวัด

7

4,375

2

หนองตะไก้

5

3,125

3

กุดขมิ้น

11

6,875

4

สองคร

9

5,625

5

หนองแวง

11.96

7,475

6

หนองพยอม

15

9,375

7

โสกจาน

14.32

8,950

8

โนนตะแบง

14.5

9,062

9

สวนป่า

7.16

4,475

10

สองครเหนือ

5.56

3,476

11

หัวนา

6

3,750

12

หนองแสง

9.5

5,937

รวม

116

72,500

แผนที่เขตตำบลหนองตะไก้