องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะในครัวเรือนให้ถูกหลักสุขาภิบาล  โดยจัดกิจกรรมขยะพิษแลกไข่ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด กิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทาง กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ ในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ 1-12 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา