องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเอดส์ในเด็กและเยาวชนฯประจำปี 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเอดส์ในเด็กและเยาวชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปี 2560   วันทีี่ 29 พฤษภาคม 2560  เพื่อให้ความรู้ด้านเพศศึกษา การระวังรักษาตนเอ การรู้จัดหลีกเลี่ยงต่อสถานการณ์ที่ล่อแหลม หรือเป็นอันตราย   รวมถึงสร้างความตระหนัก  รู้จักคิดและเข้าใจในคุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์