องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560


อบต.หนองตะไก้ ได้จัดโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชน  กระตุ้นให้เกิดการนำกระบวนการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น    อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในตำบลได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม